DOT PSYCHOLOGIE
Praktijk voor psychologische behandeling en begeleiding

Mijn werkwijze

Ik bied kortdurende psychologische behandeling en begeleiding vanuit een persoonsgerichte benadering. Ik vind het belangrijk dat u zich veilig en op uw gemak voelt. Vertrouwen, openheid, wederzijds respect, en ruimte voor humor zijn voor mij belangrijke elementen in de behandeling.

Ik hanteer verschillende psychologische behandelmethodieken, afhankelijk van uw vraag en wat bij u past. Samen stemmen we dit af. Op verschillende momenten tijdens de behandeling evalueren we en stellen we waar nodig bij. De behandeling kan indien gewenst of nodig ook (deels) plaatsvinden via videobellen of telefonisch. De intake doe ik bij voorkeur in een persoonlijk gesprek in mijn praktijk.

Ik maak gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR), oplossingsgerichte therapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en motiverende gespreksvoering.


Regelmatig overleg ik met collega's middels intervisie en indicatie-overleg. Daarnaast bezoek ik jaarlijks congressen en symposia en houd ik de vakliteratuur en ontwikkelingen bij. 


Intake

Na het korte telefonisch voorgesprek (zie ook Aanmelden) vindt er na aanmelding een wederzijds kennismakingsgesprek plaats in de praktijk. Soms lukt het om in dit eerste gesprek al te komen tot concrete behandelafspraken. In de meeste gevallen vinden er nog een of twee gesprekken plaats. 

Samen brengen we in kaart wat maakt dat u zich bij mij heeft aangemeld, we besteden aandacht aan wat u met de behandeling wilt bereiken,  en wat ik daarin voor u zou kunnen betekenen. Ik kijk daarbij zowel naar uw klachten, als ook naar uw mogelijkheden, steunende factoren en naar uw sterke kanten. Ook heb ik aandacht voor de rol die uw omgeving voor u heeft. 

In de intakefase maak ik gebruik van psychologische vragenlijsten ter ondersteuning van de diagnostiek en behandeling. Op basis van deze gegevens stel ik een (voorlopige) psychologische diagnose, die ik met u zal bespreken. Op basis hiervan, en uw persoonlijke doelen stellen we, veelal in het tweede of derde gesprek, een behandelplan op. Zo weet u wat u kunt verwachten. Mocht in de intakefase of tijdens de behandeling blijken, dat ik niet de juiste behandelaar voor u ben, dan zal ik meedenken en adviseren over een alternatief.


Behandeling

Het spreekt vanzelf dat we gedurende de behandeling evalueren of de behandeling goed verloopt. Indien nodig stellen we bij. Evaluatie vindt in ieder geval plaats iedere 4-5 behandelsessies en aan het eind van de behandeling.

Gemiddeld bestaat een psychologische behandeling in de basis GGZ uit 5-12 sessies. De intakegesprekken duren 60 minuten. Ook de vervolgsessies (behandeling) zijn over het algemeen 60 minuten per sessie. Bij EMDR-behandeling hanteer ik een sessieduur van 60 of 90 minuten per sessie. Ik zal dit altijd vooraf met u afstemmen.


Afronding

Aan het eind van de behandeling ronden we in een evaluatiegesprek de behandeling af. Ik maak een eindrapportage, en zal de huisarts informeren, tenzij u daar bezwaar tegen heeft.


Rapportage en samenwerking met derden

Het is gebruikelijk om na intake en bij afsluiting van de behandeling schriftelijk te rapporteren aan de huisarts, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Mocht er een andere vorm van rapportage wenselijk zijn, bijv. bij een verwijzing naar elders, dan zal dit expliciet met u besproken worden. Uiteraard leg ik vooraf de inhoud van de rapportage aan u voor.
Het is mogelijk dat bijv. uw partner, of een andere betrokkene, een keer aanwezig is bij een gesprek. Dit doe ik in overleg met u.
Vanuit de praktijk Minnebroersgracht waar mijn praktijk gevestigd is, zijn er nauwe samenwerkingsverbanden met een aantal psychiaters, relatie- en gezinstherapeuten, kind- en jeugdpsychologen en psychotherapeuten, fysiotherapeuten en lichaamsgerichte/non-verbale therapeuten. Mocht consultatie of aanvullende (deel-)behandeling van een van deze therapievormen zinvol lijken, dan zal ik dit aan u voorleggen, ofwel bij aanvang van de behandeling ofwel gedurende de behandeling.